ترانسمیتر و داپلیکیتور Transmitter/Duplicator

ترانسمیتر و داپلیکیتور ترموکوپل به میلی آمپر    TC Transmitter / Duplicator

ترانسمیتر و داپلیکیتور RTD یا ترمورزیستانس به میلی آمپر    RTD Transmitter 

ترانسمیتر و داپلیکیتور میلی آمپر به میلی آمپر    mA Transmitter / Duplicator

ترانسمیتر میلی آمپر به ولتاژ                         Current To Voltage Converter